1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming,
de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en InkGraphics gesloten overeenkomsten.
1.2 Offertes zijn vrijblijvend en 4 weken geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Als de opdrachtgever dit nalaat, maar er wel mee instemt dat InkGraphics
start met de uitvoering van de opdracht, zal de inhoud van de offerte als overeenkomst gelden.
1.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan InkGraphics wenst te verstrekken of reeds heeft verstrekt, dient
hij InkGraphics hiervan op de hoogte te stellen.

2.1 InkGraphics zal de opdracht zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren, en streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.
2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste levering door InkGraphics mogelijk te maken,
onder andere door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
2.3 Een door InkGraphics opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van
de overeenkomst anders blijkt.
2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdracht-
gever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van InkGraphics.
2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen of
concepten van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien InkGraphics, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen
aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van InkGraphics zijn hierboven genoemde goedkeuring
schriftelijk te bevestigen.
2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de InkGraphics te worden
medegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever
verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan InkGraphics, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden.
3.2 Als InkGraphics op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, zal deze begroting slechts een indicatieve
strekking hebben.
3.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht InkGraphics volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden
betrekt om deze door te geven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot
de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht en
het auteursrecht – toe aan InkGraphics. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend
InkGraphics daartoe bevoegd.
4.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten of auteurs-
rechten van derden niet tot de opdracht. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor
de opdrachtgever.
4.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is InkGraphics gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de
opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken
of te verveelvoudigen.
4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte materialen en bestanden, eigendom
van InkGraphics, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch InkGraphics jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte
materialen en gegevens.

5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met InkGraphics, verkrijgt hij een exclusieve licentie
tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeen-
gekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp,
waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.
5.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van InkGraphics niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan
is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het
voorlopige of definitieve ontwerp, heeft InkGraphics recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeen-
gekomen honorarium, met een minimum van 500 euro.
5.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan
de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
a] vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt of anderszins in gebreke is,
tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b] indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
5.4 InkGraphics heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of
promotie.

6.1 Indien InkGraphics door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde hetzij
onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd.
6.2 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever,
heeft InkGraphics na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door InkGraphics te kiezen
accountant te laten controleren. Indien de uikomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en
de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

7.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen
(volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en kan InkGraphics rente eisen gelijk aan de wettelijke rente. Alle door InkGraphics
gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deur-
waarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten
worden gesteld op tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

8.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt zonder toerekenbare tekortkoming van InkGraphics, dient hij naast een schadevergoeding,
het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Deze schadevergoeding zal tenminste
omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met
derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht
verschuldigd zou zijn.
8.2 Indien de overeenkomst door InkGraphics wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door
de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het honorarium voor de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
8.3 Zowel InkGraphics als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement
of (voorlopige) surséance van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft InkGraphics het recht het verstrekte gebruiksrecht
te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
8.4 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door InkGraphics zullen de
reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij InkGraphics ten
aanzien van die prestaties in verzuim is.
8.5 Wanneer de werkzaamheden van InkGraphics bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende
overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door
schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste een maand.

9.1 InkGraphics garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in
de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
9.2 De opdrachtgever vrijwaart InkGraphics of door InkGraphics bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend
uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
9.3 De opdrachtgever vrijwaart InkGraphics voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte
materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10.1 InkGraphics is niet aansprakelijk voor:
a] fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b] misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden
in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c] fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d] gebreken in offertes van toeleveranciers.
e] fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring
heeft gegeven.
f] fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van
een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar
zouden zijn geweest.
10.2 InkGraphics is aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Hieronder wordt verstaan:
a] redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden;
b] de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van InkGraphics aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
c] redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van de InkGraphics voor alle overige dan voornoemde
schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door
bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van InkGraphics of de bedrijfsleiding van InkGraphics – ondergeschikten derhalve
uitgezonderd – ,is de aansprakelijkheid van InkGraphics voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde
onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door
InkGraphics gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000 en in ieder geval te allen
tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan InkGraphics uitkeert.
10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
10.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot
de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan InkGraphics niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van
deze kopieën niet was opgetreden.

11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met InkGraphics gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht
van zijn gehele onderneming.
11.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partijen kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.
Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij
aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
11.3 Op de overeenkomst tussen InkGraphics en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennis nemen van geschillen
tussen InkGraphics en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar InkGraphics is gevestigd, of de volgens de wet
bevoegde rechter, dit ter keuze van InkGraphics.

Contact

InkGraphics
Bernhardlaan 30
5342 GG Oss
+31 (0)412 628 656
info@inkgraphics.nl
Kvk 53320972

Wat wij doen